Het kind is startpunt van ons pedagogisch en didactisch handelen.
Hierbij wordt uit gegaan van de drie basisbehoeften:

 • het geloof in eigen kunnen (competentie)
 • het streven naar autonomie (weten dat je problemen zelf aan kunt)
 • het hebben van relaties (weten en voelen dat je gewaardeerd wordt)

We werken op De Rank met het leerstofjaarklassensysteem. Binnen dit systeem willen we zoveel mogelijk tegemoet komen aan de behoeften van elk kind en we proberen de leerlingen de zorg te geven die ze nodig hebben. We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is.

De uitgangspunten van onze ondersteuning zijn:

 1. De leerkracht is verantwoordelijk voor de ontwikkelingen van de kinderen op school
 2. Een doorgaande lijn vraagt een eenduidige werkwijze
 3. De doelen per schooljaar zijn het uitgangspunt van de ontwikkeling
 4. Er wordt gewerkt vanuit convergente differentiatie
 5. De leerkracht is de spil bij de ontwikkeling van het kind
 6. Er wordt gezocht naar de mogelijkheden van de leerling
 7. De ouders worden vanaf de start betrokken bij de ontwikkeling van hun kind(eren)

Onze ambities zijn:

 1. De leraren kennen de onderwijsbehoeften van de leerlingen
 2. De leraren kennen de stimulerende en belemmerende factoren van de leerlingen
 3. De leerkrachten signaleren vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben
 4. Ouders worden betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind
 5. Externe partners worden – indien noodzakelijk- betrokken bij de ondersteuning van de leerlingen
 6. De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen (Parnassys, leerlijnen Jonge Kind, methode toetsen en Cito LOVS)
 7. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens, bepaalt de school de aard en de zorg voor zorgleerlingen
 8. De school voert de zorg planmatig uit
 9. De school gaat de effecten van de zorg na en stelt bij waar nodig
 10. De intern begeleider coördineert de zorg en begeleiding
 11. Er is een vaste structuur van groeps- en leerlingbesprekingen
 12. Er is een duidelijke leerlingoverdracht

Lees meer over de Zorg/ondersteuning op De Rank in het zorgplan van De Rank en het ondersteuningsplan (2016-2020) van het samenwerkingsverband waartoe De Rank behoort.