Artikelindex

Op De Rank willen wij voor alle kinderen een zo goed mogelijk passend onderwijs-aanbod realiseren, in zowel onderwijsinhoudelijk als pedagogisch-didactisch opzicht. Op De Rank hebben we gekozen voor inclusief onderwijs. Dit betekent dat de leerlingen zoveel mogelijk het passende onderwijs in de eigen groep krijgen. Inclusief onderwijs wil terdege rekening houden met de diversiteit binnen de leerlingengroep. 
We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier leren en naar school gaan. De laatste jaren is er in Nederland sprake van een toenemende aandacht voor onderwijs aan (hoog)begaafde kinderen.

Ook op De Rank onderkennen we dat (hoog)begaafde kinderen een specifiek onderwijsaanbod nodig hebben. We willen dit onderwijsaanbod structureel realiseren, waarbij we streven naar duidelijkheid en haalbaarheid voor leerkrachten, leerlingen en ouders. Met ingang  van het schooljaar 2017-2018 werken we met de  nieuwe geïntegreerde zaakvakmethode DaVinci. In deze methode worden de vakken godsdienst, aardrijkskunde. Geschiedenis, biologie. wetenschap & techniek, maatschappijleer. natuurkunde, scheikunde, levensbeschouwing en filosofie geïntegreerd door de leerkracht aangeboden.

Stimuleren van het hogere orde denken bij meerbegaafde leerlingen
Werken met de methode DaVinci en het hogere orde denken van Bloom gaan hand in hand. Benjamin Samuel Bloom (1913 – 1999) was een Amerikaans psycholoog – gespecialiseerd in educatie – die heeft bijgedragen aan de indeling van de onderwijsdoelstellingen. Ook regisseerde hij een team dat een groot onderzoek heeft gedaan naar de ontwikkeling van uitzonderlijk talent op het gebied van eminentie, uitzonderlijke prestatie en grootheid. In 1956 ontwikkelde hij een taxonomie van educatieve doelstellingen, een classificatie van leerdoelen die bekend zal worden als de taxonomie van Bloom. Bloom onderscheidt daarin het lagere orde denken en het hogere orde denken.

Door thematisch te werken binnen DaVinci en vanuit die verschillende vakgebieden te denken, is de leerling automatisch bezig met verbanden leggen. Door een thema steeds vanuit dezelfde verschillende vakgebieden te bestuderen, leren de kinderen analyseren, ze zien de structuren die steeds terugkomen en herkennen deze. Daarmee kunnen ze ook evalueren, ze kunnen onderdelen beoordelen in relatie tot het thema en de andere thema’s. Tevens wordt binnen een thema een omgeving geschapen waarbinnen ruimte is het geleerde in nieuwe contexten te plaatsen. Bovendien biedt een thema allerlei mogelijkheden tot gedifferentieerd werken; vanuit talenten en intelligenties van kinderen als individu en als groepslid waardoor ook zo het hogere orde denken wordt gestimuleerd. Op deze manier wordt het hogere orde denken een basaal onderdeel van ons onderwijs  dat voortdurend aan de orde is. Door het gebruik van de DaVinci methode verwachten wij als Rank nog beter te kunnen inspelen op talenten van onze leerlingen.


 

De Fluenta scholen in Vianen starten in het schooljaar 2018-2019 met a Different Day voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen .Het gedachtengoed van a Different Day is sterk gebaseerd op Day a Week School. De leerlingen zullen hiervoor in september/oktober 2018 gescreend worden.

Beschikbare download:

(Informatiebrief over deelname aan identificatie van a Different Day inclusief toestemmingsformulier)Informatiebrief over deelname aan identificatie van a Different Day inclusief toestemmingsformulier)

A Different Day heeft als doelstelling om cognitieve talenten te ontwikkelen, het leerplezier te vergroten en de leerlingen te leerlingen te leren leren. Kenmerkend voor A Different Day dat de cognitief talentvolle leerlingen een belangrijke rol blijven spelen in hun thuisklas.

Overeenkomsten zijn groot:  

  • Zelfde identificatiemethodiek (er is ook een identificatiemap).  
  • Lesideeën worden uitgewisseld tussen leerkrachten a Different Day 
  • De groep bestaat uit 18 leerlingen
  • Doordat de leerkracht van a Different Day op school werkzaam is, komt er een transfer van kennis en vaardigheden op gang over het werken met talentvolle leerlingen.   

Verschillen met DWS: 

  • De les is een halve dag 
  • Is in principe binnen de eigen school 
  • De doelgroep is ongeveer 10-12% van de leerlingen
  • Doordat de lessen op school worden gegeven, wordt het team meegenomen in deze opzet. Bijvoorbeeld door regelmatig in teamovereenkomsten onderwerpen rondom meer- en hoogbegaafdheid in te brengen en aandacht te besteden aan creatief- analytisch- en kritisch denken.  

Net als met DWS werkt de school met een in de praktijk bewezen manier om leerlingen te identificeren, een aanbod te hebben voor lesideeën en de plusklas op school te borgen. Daarnaast organiseren wij kennisdeling met andere leerkrachten. Leerlingen kunnen werk mee krijgen dat zij in de eigen klas kunnen afmaken.  Het percentage leerlingen dat kan deelnemen ligt hoger dan bij DWS, namelijk rond de 10-12%. 


Wanneer u zichzelf wilt verdiepen in dit onderwerp is er veel informatie te vinden op het internet. Is het wel goed om meer- en hoogbegaafden in een klas samen te brengen? Later moeten ze toch ook gewoon functioneren in de maatschappij? Het is belangrijk dat u zelf een mening vormt op dit gebied. In 2017 is de film Gifted uitgekomen, een prachtige film op dit gebied.